GIZARTE-EKONOMIARI EKITEKO laguntzak (Sare publiko-pribatua indartzea, eratzea eta sustatzea, finkatzea, Ukrainako gerraren eta Errusiari jarritako zehapenen ondorioak, erkidego energetikoak)

Azalpena

Gizarte-Ekonomian ekiteko laguntzak

GIZARTE-EKONOMIAKO ENPRESAK ERATZEN ETA ONDOREN SENDOTZEN LAGUNTZEKO EUSKAL SARE PUBLIKO-PRIBATUA BULTZATZEKO ETA INDARTZEKO LAGUNTZAK

Xedea:

a) Ideien lehiaketak diseinatzea eta egitea, gizarte-ekonomian espiritu ekintzailea sustatzeko eta enpresaren kultura zabaltzeko.

b) Gizarte-ekonomiako ereduaren preskriptoreen sarea optimizatzea eta osatzea, tresnak emanez (informazioa eta ezagutza) ekintzailetza kolektibora bideratutako ibilbideetarako «sarrerako ate» izan daitezen. Honako hauek joko dira diruz lagundu daitezkeen ekintzatzat: 1.– Enplegu-zerbitzu publikoetako langileen prestakuntzara bideratutako eduki espezifikoak garatzea, gizarte-ekonomiako ereduak enplegu-zentroetako arreta-, informazio-, orientazio- eta prestakuntza-zerbitzuetan sartzeko eta balioan jartzeko, zerbitzu horiek presentzialak zein birtualak izan. 2.– Gizarte-ekonomiako ereduak sartzea eta balioan jartzea LHko zentroetako, institutuetako eta unibertsitateetako orientazio-zerbitzuetan, eta, horretarako, lantalde bat sortzea Gizarte Ekonomiako Zuzendaritzaren eta ikastetxe horietako ordezkarien artean. 3.– Lurraldeko eragileen artean (tokikoak, eskualdekoak, foralak, BICak) gizarte-ekonomiako ereduen balioa nabarmentzea indartzea. 4.– Ekintzailetzarekin lotutako beste eragile batzuen artean (merkataritza-ganberak, aholkularitzak, banku-fundazioak) gizarte-ekonomiako ereduen balioa nabarmentzea indartzea. 5.– Inplikatutako eragileekin aztertzea nola eman presentzia handiagoa gizarte-ekonomiari hainbat programatan, hala nola Urrats bat, Ikasenpresa, Graduondokoak. 6.– Lurralde Sustapen Planifikatuaren Programa beste eremu eta eskualde batzuetara hedatzeko aukera aztertzea, non ezagutzaren, finantzen, lurraldeko enpresen eta erakunde sustatzaile/dinamizatzaileen oinarriek bat egin dezaketen. 7.– Transformazio-, ondorengotza- eta birmoldaketa-prozesuak goiz detektatzeko antena bat diseinatzea eta sortzea, preskriptoreen sarearen informazioan oinarrituta.

c) Lurralde Sustapeneko Plan bat egitea eta ezartzea.

Onuradunak:

1.– Beren helburu sozialen artean gizarte-ekonomiako enpresak sustatzea eta eratzea duten gizarte-ekonomiako enpresen erakunde asoziatiboak eta gizarte ekonomiako enpresen arteko elkar-lankidetza egiturak edo taldeak, gutxienez bi urteko eskarmentua dutenak jarduera horiek egiteko: 16.a) eta 16.b) artikuluetako jardueretarako.

2.– Helburu soziala kooperatiba edo lan-sozietateen eraketa sustatzea duten pertsona juridikoak, irabazi-asmorik gabekoak badira, edo haien jabetza batik bat irabazi-asmorik gabeko erakundeen esku bada (hemendik aurrera, erakunde sustatzaileak): 16.a) eta 16.c) artikuluetako jardueretarako.

GIZARTE-EKONOMIAKO ENPRESAK ERATZEKO ETA SUSTATZEKO LAGUNTZAK

Xedea:

1.– Gizarte-ekonomiako enpresak eratzea, izaera hori ez duten enpresak gizarte-ekonomiako enpresa bihurtzeko kasuak barne hartuta. Agindu honen ondorioetarako, gizarte-ekonomiako enpresatzat joko dira lan elkartuko kooperatibak, lurraren ustiapen komunitarioko kooperatibak, nekazaritza-kooperatibak eta gainerako kooperatiba-motak, baldin eta lan-bazkideekiko izaera integrala badute (lan-bazkideek beste mota bateko bazkideekin modu orekatuan parte hartuko dute sozietate-organoetan); horiez gain, beste hauek ere gizarte-ekonomiako enpresatzat hartuko dira: lan-sozietateak, eta beren prestakuntza akademikoaren zati gisa eta dagokion instituzio akademikoaren tutoretzapean enpresa bat garatzen duten ikasleez osatutako kooperatiba-sozietateak.

2.– Gizarte-ekonomiako enpresa bat eratzearekin zuzenean lotuta dauden sustapen-ekintzak egitea, osteko jarraipena eta enpresa-kudeaketarako doako aholkularitza barne direla, enpresaren jarraipena sustatzeko eta horri eusteko helburuarekin, enpresa inskribatu eta urtebeteko epean.

3.– 2022an, honako ikasketa hauek egitea, gizarte-ekonomiako enpresa bat sustatzeko helburuarekin: a) Honako ezaugarri hauek dituzten sozietate anonimoen edo mugatuen ekonomiaren eta finantzen bideragarritasunaren azterlana egitea: gero eta galera-maila handiagoa izatea, negozio-bolumena murriztea, izakinak gehitzea, gehiegizko gaitasuna, autofinantzaketarako marjina gordina gutxitzea, gero eta zor gehiago izatea, finantza-gastuak handitzea, eta aktibo garbia ahultzea edo desagertzea. b) Ikerketa juridiko eta ekonomiko-finantzario baten bidez aztertu behar da ea bideragarria den langileek beren gain hartzea lanean ari diren enpresaren jabetza, belaunaldi-aldaketarik gabe.

Onuradunak:

1.– 22.1 artikuluko jardueretarako: 2021eko irailaren 1etik 2022ko irailaren 15era bitartean (biak barne) Kooperatiben Erregistroan edo Merkataritza Erregistroan erregistraturiko kooperatibak eta lan-sozietateak, hurrenez hurren. Ondorio horietarako, erregistroetan aurkeztutako data hartuko da erregistroan inskribatu izanaren datatzat.

2.– 22.2 artikuluko jardueretarako: helburu soziala kooperatiba edo lan-sozietateen eraketa sustatzea duten pertsona juridikoak, irabazi-asmorik gabekoak badira, edo haien jabetza batik bat irabazi-asmorik gabeko erakundeen esku bada (hemendik aurrera, erakunde sustatzaileak). 16.b) artikuluan «in fine» aipatzen diren kooperatibetarako, hezkuntza-proiektuen tutoretza duten instituzio akademikoak.

3.– 22.3 artikuluko jardueretarako: enpresa-bideragarritasuneko azterlanak legez egin ditzaketen kanpoko aholkularitza-enpresak. Aholkularitza-enpresa horien partaidetzan gehiengoa izan behar dute gizarte-ekonomia ordezkatzen duten erakundeek, edo kooperatibaren edo lan-sozietatearen forma juridikoa duten aholkularitza-enpresek, gizarte-ekonomia ordezkatzen duen erakunderen batekiko lotura badute.

GIZARTE-EKONOMIAKO ENPRESA ERATU BERRIAK FINKATZEKO LAGUNTZAK

Xedea:

1.– Kapitulu honen ondoreetarako, hauek hartuko dira diruz lagun daitezkeen jardueratzat: Lanbide-heziketa enpresaren xedea osatzen duten zereginetan edo lan-trebakuntza hobetzeko zereginetan. Enpresa-kudeaketako tresnen ezarpena, era honetako tresnetan langileei eman beharreko prestakuntza barne.

2.– Kapitulu honen babespean dirulaguntza jaso ahal izateko, jarduera horiek ekintzailetzarako 2018. eta 2022. urteen artean (biak barne) enpresa onuradunei zuzendutakoak edo enpresa onuradunek jasotakoak izan behar dute, enpresa eratzeko atalean.

Onuradunak: Dirulaguntza-lerro honen onuradun izan ahalko dira gizarte-ekonomiako enpresen erakunde asoziatiboak.

UKRAINAKO GERRAREN ETA ERRUSIARI JARRITAKO ZEHAPENEN ONDORIOAK JASAN DITUZTEN GIZARTE-EKONOMIAKO ENPRESEN EKINTZAILETZARAKO LAGUNTZAK

Xedea: Ukrainako gerraren ondoriozko energiaren eta lehengaien kostuen gehikuntzak eta Errusiari ezarritako zehapen ekonomikoak. Inbertsioak egiteko harpidetutako kapital sozialaren gehikuntzak.

Onuradunak: Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzen onuradun izan ahal izango dira betekizun hauek betetzen dituzten gizarte-ekonomiako enpresak: 

Oro har: Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzak kudeatutako ekintzailetza-laguntzen onuradunak izatea.

Berariaz: 35.a) artikulurako: 2022ko otsailaren 1etik 2022ko urriaren 31ra bitartean, 2021eko maiatzaren 1etik 2022ko urtarrilaren 31ra aldiarekiko, helburu sozialari dagozkion jarduerak garatzeko energia-kostuak eta lehengaiak gehitu izana. 35.b) artikulurako: 2022an kapital soziala gehitu badute, Ukrainako gerraren ondoriozko inbertsioak eta Errusiari ezarritako zehapenak finantzatzeko.

GIZARTE-EKONOMIAREN FORMA DAUKATEN ERKIDEGO ENERGETIKOAK SORTZEKO ETA FINKATZEKO LAGUNTZAK

Xedea:

a) Gizarte-ekonomia gisa eratutako erkidego energetikoen ereduari buruzko informazioa eta hedapena.

b) Gizarte-ekonomiako formen artean sartutako sozietate-forma duten energia-komunitateak eratzeko bideragarritasun-azterlanak.

c) Gizarte-ekonomiaren forma duten energia-komunitateen aholkularitza, bi eremutan: – Kooperatibaren kudeaketa. – Energia-komunitatearen helburu soziala betetzea.

d) Gizarte-ekonomiako sozietate gisa eratutako erakundeen kapital sozial harpidetua gehitzea, nahitaezko edo borondatezko ekarpen gisa.

Onuradunak: Behar bezala eratutako erakunde hauek jaso ahal izango dute dirulaguntza lerro hau:

a) eta b): energia-komunitateen eraketa hedatzen edo sustatzen duten pertsona fisiko edo juridikoak.

c) eta d): gizarte-ekonomiaren forma daukaten erkidego energetikoen ereduari buruzko informazioa eta hedapena.

Eskaera epea

2022-10-05-etik 2022-11-04-era

Sailak

  • Sektorea: SEKTORE GUZTIENTZAT
    Xedea: Inbertsioa eta Enplegua
    Eremua: Gizarte Ekonomia Enpresak