AUTONOMOEI (enpresaburuei eta profesionalei) eta ENPRESEI SEKTORE PRIBATUAREN KAUDIMENARI laguntzeko eta ZORPETZEA MURRIZTEKO zuzeneko laguntzak

Azalpena

Autonomoei (enpresaburuei eta profesionalei) eta enpresei sektore pribatuaren kaudimenari laguntzeko eta zorpetzea murrizteko zuzeneko laguntzak

Xedea: Autonomoen eta enpresen 2021eko martxoaren 13a baino lehenagoko kontratu-konpromisoen ondorioz 2020ko martxoaren 1etik 2021eko maiatzaren 31ra bitartean sortu diren eta egun horretan ordaindu gabe jarraitzen duten zor-obligazioak ordaintzeko emango dira, bai eta obligazio horiei, hornitzaileei eta bestelako hartzekodun finantzario eta ez-finantzarioei dagozkien ordainketak egiteko eta baita estali gabeko kostu finkoak ordaintzeko ere.

Diruz lagun daitezkeen lerroak:

a) 1. Lerroa, 3.1.a) eta b) artikuluan bildutako enpresaburu indibidual eta profesional autonomoei eta entitateei zuzendua, baldin eta gehienez 3.000 euroko laguntza jaso nahi badute, 8.2.a) artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz.

b) 2. Lerroa, 1. Lerroan bildu gabeko enpresaburu indibidual eta profesional autonomo eta entitateetarako, baldin eta 2020an 10 milioi euro edo gutxiagoko eragiketa-bolumena izan bazuten eta sozietateen gaineko zergan zerga-kontsolidazioko araubidean tributatzen ez bazuten.

c) 3. Lerroa, 7.997.300 euroko zuzkidurarekin, 1. Lerroan eta 2. Lerroan bildu gabeko pertsona eta entitateek egindako eskabideei erantzuteko, betiere deialdi honetan ezarritako betekizunak eta bestelako hautagarritasun-baldintzak betetzen badituzte.

Onuradunak:

1.– Deialdiaren xede diren laguntzen onuradun izan ahalko dira I. eranskinean («Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula») zehaztutako jardueraren bat nola lanbide-arloan hala enpresa-arloan gauzatzen duten pertsona eta entitateak, baldin eta egoera hauetakoren batean badaude:

a) Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan errentak eratxikitzeko araubidean dauden enpresaburu indibidualak, profesional autonomoak eta entitateak, baldin eta 2019an edo 2020an Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide sinplifikatua aplikatu badute.

b) Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan errentak eratxikitzeko araubidean dauden enpresaburu indibidualak, profesional autonomoak eta entitateak, baldin eta 2019an edo 2020an balio erantsiaren gaineko zergan baliokidetasun-errekarguaren araubide berezia aplikatu badute.

c) Sozietateen gaineko zergan zerga-kontsolidazioko araubidean tributatzen duten enpresaburu indibidualak, profesional autonomoak, entitateak eta taldeak, baldin eta administrazioak egiaztatutako edo aitortutako urteko eragiketen bolumena % 30 baino gehiago jaitsi bada 2020an 2019arekin alderatuta balio erantsiaren gaineko zergan edo zeharkako tributu baliokidean.

2.– Artikulu honetako 1. paragrafoan aipatutako entitateen artean sartzen dira sozietate zibil partikularrak, ondasun-erkidegoak edo beste edozein unitate ekonomiko edo entitate mota, nortasun juridikorik izan ez arren, I. eranskinean («Laguntzak jaso ditzaketen jarduerak: EJSN-EJZ baliokidetasun-taula») zehaztutako jardueraren bat nola lanbide-arloan hala enpresa-arloan gauzatzen duten pertsona eta entitateak.

3.– Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan errentak eratxikitzeko araubidean errentak eratxikitzeko araubidean dauden entitateen kasuan, emandako laguntzaren onuraduna entitatea izango da, eta ez haren bazkide, erkide, jaraunsle edo partaide bakoitza. Gainera, eman beharreko laguntza zehazteko kontuan hartu beharreko magnitudeak entitatearen egoitzan kalkulatuko dira.

4.– Sozietateen gaineko zergan zerga-kontsolidazioko araubidean tributatzen duten taldeen kasuan, talde hori hartuko da zergadun bakartzat, hautagarritasun- eta transferentzia-baldintzak betetzeari dagokionez, eta ez hura osatzen duten entitateetako bakoitza.

Taldea ordezkatzen duen sozietateak aurkeztu beharko du laguntza-eskabidea, eta 2020an taldeko kide izan diren entitate guztiak barne hartuko ditu. 2019an, baina ez 2020an, taldeko kide izan ziren entitateak independentetzat hartuko dira, eta kide horiek banan-banan eskatu ahalko dituzte laguntzak.

Eskaera epea

2021-07-05-etik 2021-09-30-era

Sailak

  • Sektorea: COVID-19
    Xedea: SEKTORE GUZTIENTZAT
    Eremua: Finantzaketa